បិទផ្សារឈូក ខេត្តកំពត រយៈពេល៧ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី២៩ ខែមិថុនាតទៅ..!

ខេត្តកំពត៖ រដ្ឋបាលស្រុកឈូក ខេត្តកំពត បានសម្រេចផ្អាកការលក់ដូរ នៅក្នុងផ្សារឈូក ជាបណ្តោះអាសន្ន រយៈពេល ០៧ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី២៩ ខែមិថុនា ដល់ថ្ងៃទី០៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ ព្រោះមន្ត្រីសុខាភិបាល បានរកឃើញអាជីវករលក់ដូរមួយចំនួន នៅក្នុងផ្សារឈូកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង