រដ្ឋបាលខេត្តកំពត បិទផ្សារកំពត មួយសប្តាហ៍ ចាប់ពីថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនាតទៅ..

ខេត្តកំពត៖ រដ្ឋបាលខេត្តកំពត បានសម្រេចបិទផ្សារកំពត រយៈពេលមួយសប្តាហ៍ ចាប់ពីថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១តទៅ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង