ស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ នៅបណ្តាប្រទេស​ជាប់ជាមួយ​កម្ពុជា គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា..

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ស្ថានភាពកូវីដ-១៩ នៅបណ្តាប្រទេសភូមិផងជាប់របងជាមួយ កម្ពុជា គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១..៕

ប្រភព៖ ឯកសារមន្ត្រីសាធារណៈ

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង