ស្ថានភាពកូវីដ-១៩ ប្រទេសភូមិផងរបងកម្ពុជា គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី១ ខែកក្កដា..

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ស្ថានភាពកូវីដ-១៩ ប្រទេសភូមិផងរបងកម្ពុជា គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី០១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១៖ ប្រភព៖ ឯកសារមន្ត្រីសាធារណៈ

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង