ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ លក់ឧបករណ៍តេស្តរហ័សមេរោគកូវីដ-១៩ ត្រឹមតែ ៣,៧ដុល្លារអាមេរិក

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ បានដាក់លក់ឧបករណ៍តេស្តរហ័ស រកមេរោគកូវីដ-១៩ ត្រឹមតែ ៣,៧ ដុល្លារអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះ (មិនមែនសម្រាប់យកទៅលក់បន្ត)៕ ប្រភព៖ ឯកសារមន្ត្រីសាធារណៈ

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង