ផ្សារបណ្ដោះអាសន្ននៅខេត្តរតនគិរី ក្នុងដំណាក់កាលជំងឺកូវីដ-១៩..

ខេត្តរតនគិរី៖ ផ្សារបណ្ដោះអាសន្ន នៅខេត្តរតនគិរី នៅក្នុងដំណាក់កាលជំងឺកូវីដ-១៩ រាតត្បាត..៕ ប្រភព៖ ឯកសារមន្ត្រីសាធារណៈ

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង