ប្រធានាធិបតី Xi Jinping ផ្ញើសារអបអសាទរខួបលើកទី៧០ ថ្ងៃបង្កើតគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

ប្រទេសចិន៖ ប្រធានាធិបតី Xi Jinping ផ្ញើសារអបអសាទរខួបលើកទី៧០ ថ្ងៃបង្កើតគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា៕ ប្រភព៖ ឯកសារមន្ត្រីសាធារណៈ

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង