រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ធានាចេញថ្លៃសិក្សាដល់សិស្ស បណ្ឌិតយោធាកម្ពុជា ៦រូប ដែលសហរដ្ឋអាមេរិក បញ្ឈប់ការបង់ថ្លៃសិក្សាជូន..

រាជធានីភ្នំពេញ៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានសម្រេចចេញថ្លៃសិក្សាសម្រាប់សិស្សបណ្ឌិតយោធាកម្ពុជា ចំនួន ៦រូប ដែលត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិក បានសម្រេចជាឯកតោភាគី បញ្ឈប់ការបង់ថ្លៃសិក្សាសម្រាប់សិស្សបណ្ឌិតសភាយោធាកម្ពុជា ដែលកំពុងសិក្សានៅអាមេរិករួចមក។

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី២២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានប្រកាសថា នឹងបង់ថ្លៃសិក្សា សម្រាប់សិស្សបណ្ឌិតសភាយោធា កម្ពុជា ទាំង ៦រូប រហូតដល់បញ្ចប់ការសិក្សា របស់ខ្លួនជាស្ថាពរ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង