ស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ នៅបណ្តាប្រទេស ជាប់របងជាមួយកម្ពុជា

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ នៅតាមបណ្តាប្រទេស ជាប់ភូមិផងរបងជាមួយកម្ពុជា គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី០២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១៕
ប្រភព៖ ឯកសារមន្ត្រីសាធារណៈ

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង