រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បិទផ្សារអូឡាំពិក១៤ថ្ងៃ ក្រោយរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩

រាជធានីភ្នំពេញ៖ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ សម្រេចបិទផ្សារអូឡាំពិក រយៈពេល ១៤ថ្ងៃ ក្រោយរកឃើញ អ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធផ្សារនេះ ឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ជាបន្តបន្ទាប់៕ ប្រភព៖ ឯកសារមន្ត្រីសាធារណៈ

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង