ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង រកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ៣០នាក់ទៀត!

ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង៖ រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំង បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង នៅថ្ងៃទី០៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១នេះថា រកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ៣០នាក់ទៀត (សរុប ៦៥៧នាក់)៕ ប្រភព៖ ឯកសារមន្ត្រីសាធារណៈ

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង