ខេត្តកំពត រកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ១១០នាក់ទៀត និងស្លាប់១នាក់

ខេត្តកំពត៖ រដ្ឋបាលខេត្តកំពត បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងថា រកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ១១០នាក់ទៀត និងស្លាប់ ០១នាក់៕

ប្រភព៖ ឯកសារមន្ត្រីសាធារណៈ

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង