ស្ថានភាពកូវីដ-១៩ ប្រទេសភូមិផងរបងកម្ពុជា គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី៤ ខែកក្កដា

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ស្ថានភាពកូវីដ-១៩ ប្រទេសភូមិផងរបងកម្ពុជា គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី០៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១៕

ឯកសារមន្ត្រីសាធារណៈ

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង