ចាក់វ៉ាក់សាំងនៅកម្ពុជា សម្រេចបាន ៤៥,៣៦%រួចហើយ!

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានប្រកាសថា គិតត្រឹមថ្ងៃទី៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ ការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅកម្ពុជា សម្រេចបាន ៤៥,៣៦% ហើយ៕ ប្រភព៖ ឯកសារមន្ត្រីសាធារណៈ

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង