​ស្ថានភាពធាតុអាកាស​ នៅក្នុងប្រទេស​កម្ពុជា ចាប់ពីថ្ងៃទី៧-១៣ ខែកក្កដា

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ចុះថ្ងៃទី​០៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ​២០២១ ស្តីពីស្ថានភាពធាតុអាកាស​ នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ចាប់ពីថ្ងៃទី៧ ដល់ថ្ងៃទី១៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង