ឆ្នាំនេះក្រសួងអប់រំ ​ជ្រើសរើស​ក្របខណ្ឌគ្រូបង្រៀន កម្រិតឧត្តម​១១០០នាក់!

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានក្រើនរំលឹកដល់និស្សិត ក៏ដូចជាបុគ្គលិកអប់រំ ដែលមានបំណងដាក់ពាក្យប្រឡងចូលក្របខណ្ឌគ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្តមចំនួន ១១០០នាក់។ ហើយកាលបរិច្ឆេទទទួលពាក្យស្នើសុំ គឺនៅសល់តែ ០២ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះ ពោលគឺនឹងផុតកំកំណត់ ត្រឹមថ្ងៃទី០៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១​៕ ប្រភព៖ ឯកសារមន្ត្រីសាធារណៈ

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង