ក្រសួងសុខាភិបាល​ ចេញគោលការណ៍ នៃការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍តេស្តរហ័ស រកមេរោគកូវីដ-១៩

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល​ បានដាក់ចេញគោលការណ៍ នៃការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍តេស្តរហ័ស សម្រាប់រកមេរោគកូវីដ-១៩ នៅកម្ពុជា៕
ប្រភព៖ ឯកសារមន្ត្រីសាធារណៈ

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង