ស្ថានភាពឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ នៅកម្ពុជា ចាប់ពីថ្ងៃទី១ ដល់ទី០៩ ខែកក្កដា..!

រាជធានីភ្នំពេញ៖ របាយការណ៍ស្តីពីស្ថានភាព នៃជំងឺកូវីដ-១៩ នៅកម្ពុជា ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ដល់ទី០៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ​២០២១ រួមមាន៖

– ថ្ងៃទី​១៖ ៩៩៩នាក់ និងស្លាប់ ២៦នាក់
– ថ្ងៃទី​២៖ ៩៦៦នាក់ និងស្លាប់ ៣២នាក់
– ថ្ងៃទី​៣៖ ៩៤៨នាក់ និងស្លាប់ ៣៦នាក់
– ថ្ងៃទី​៤៖ ៩៩៣នាក់ និងស្លាប់ ២៤នាក់
– ថ្ងៃទី​៥៖ ៨៩៦​នាក់ និងស្លាប់ ២៨នាក់
– ថ្ងៃទី​៦៖ ៩៣៥​នាក់ និងស្លាប់ ៣១នាក់
– ថ្ងៃទី​៧៖ ៩៨១​នាក់ និងស្លាប់ ១៩នាក់
– ថ្ងៃទី​៨៖ ៩៥៤នាក់ និងស្លាប់ ២៧នាក់
– ថ្ងៃទី​៩៖ ឆ្លងថ្មី ៩៨៨នាក់ និងស្លាប់ថ្មី ៣០នាក់។

ក្រសួងសុខាភិបាល បញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹក​ថ្ងៃទី០៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១នេះ ប្រទេសកម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ សរុប ៥៩,០៤៥នាក់- អ្នកជាសះស្បើយ ៥០,៩១៧នាក់ និងមានអ្នកស្លាប់សរុប ៨៥៥នាក់៕ ​​

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង