ចំនួនប្រជាពលរដ្ឋ ​បានចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩​ នៅកម្ពុជា​ គិតត្រឹមថ្ងៃទី​៩ ខែកក្កដា ​មាន​ជិត៤៨​%

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភីបាល បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ឲ្យដឹងថា កំណេីនអត្រាប្រជាពលរដ្ឋ ដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩​ នៅកម្ពុជា​ គិតត្រឹមថ្ងៃទី០៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១​ សរុបមានចំនួន​ ៤៧,៩៣%​ ធៀបជាមួយចំនួនប្រជាជនគោលដៅ​ ១០លាននាក់​៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង