ស្ថានភាពកូវីដ-១៩ បណ្តាប្រទេសជិតខាងកម្ពុជា គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី១០ ខែកក្កដា

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ស្ថានភាពកូវីដ-១៩ ប្រទេសភូមិផងរបងកម្ពុជា គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី១០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១៕

ប្រភព៖ ឯកសារមន្ត្រីសាធារណៈ

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង