ឧបករណ៍តេស្តរហ័សមេរោគកូវីដ-១៩ អនុញ្ញាតដោយក្រសួងសុខាភិបាល

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ឧបករណ៍តេស្តរហ័ស រកមេរោគកូវីដ-១៩ ដែលមានការទទួលស្គាល់ និងអនុញ្ញាតឱ្យប្រើប្រាស់ ដោយក្រសួងសុខាភិបាល៕

ប្រភព៖ ឯកសារមន្ត្រីសាធារណៈ

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង