សារអប់រំ ស្តីពីការតាមដានរោគសញ្ញា និងការថែទាំព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ នៅតាមផ្ទះ

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល ចេញសារអប់រំ ស្តីពីការតាមដានរោគសញ្ញា និងការថែទាំព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ នៅតាមផ្ទះ៕


អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង