ខេត្តកំពង់ចាម រកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ៥៣នាក់ និងស្លាប់​១នាក់ទៀត

ខេត្តកំពង់ចាម៖ រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន នៅថ្ងៃទី​១៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ​២០២១ បង្ហាញថា រកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ៥៣នាក់ និងស្លាប់​១នាក់ទៀត (អាយុ ៤៨ឆ្នាំ)៕ ប្រភព៖ ឯកសារមន្ត្រីសាធារណៈ

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង