ករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ នៅបណ្តាប្រទេសជាប់របងកម្ពុជា គិតត្រឹមថ្ងៃទី២៥ ខែកក្កដា

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ស្ថានភាព នៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩ នៅបណ្តាប្រទេស ភូមិផងជាប់របងជាមួយកម្ពុជា គិតត្រឹមថ្ងៃទី២៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១។

– ប្រទេសថៃ៖ + ១៥,៣៣៥នាក់
– ប្រទេសវៀតណាម៖ + ៧,៥២៦នាក់
– ប្រទេសកម្ពុជា៖ + ៨១៩នាក់
– ប្រទេសឡាវ៖ + ១៤២នាក់៕

ប្រភព៖ ឯកសារមន្ត្រីសាធារណៈ

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង