គិតថ្ងៃទី២៦ ខែកក្កដា ការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅកម្ពុជា សម្រេចបានជាង៦៨ភាគរយ

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បញ្ជាក់ថា គិតថ្ងៃទី២៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ ការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅកម្ពុជា សម្រេចបាន 68,39% ហើយ៕ ប្រភព៖ ឯកសារមន្ត្រីសាធារណៈ

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង