សារាចរស្ដីពីការដាក់ចេញយុទ្ធនាការ ពង្រឹងវិធានការប្រយុទ្ធ និងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាល នៃជំងឺកូវីដ-១៩ នៅកម្ពុជា

រាជធានីភ្នំពេញ៖ រាជរដ្ឋាភិបាល​ បានចេញសារាចរស្ដីពីការដាក់ចេញយុទ្ធនាការ ពង្រឹងវិធានការប្រយុទ្ធ និងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាល នៃជំងឺកូវីដ-១៩ នៅកម្ពុជា។
ខាងក្រោមនេះ ជាសារាចរ របស់រាជរដ្ឋាភិបាល ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ​២០២១៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង