រដ្ឋបាលខេត្តកំពត បន្តចេញវិធានការទប់ស្កាត់ ការឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩

ខេត្តកំពត៖ រដ្ឋបាលខេត្តកំពត បានដាក់ចេញយុទ្ធនាការពង្រឹង វិធានការប្រយុទ្ធ និងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាល នៃជំងឺកូវីដ-១៩។

ខាងក្រោមនេះ ជាព័ត៌មានលំអិត របស់រដ្ឋបាកខេត្តកំពត ចុះថ្ថៃទី២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង