គិតត្រឹមថ្ងៃទី២៩ ខែកក្កដា ការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅកម្ពុជា សម្រេចបានជាង៧១ភាគរយ

រាជធានីភ្នំពេញ៖ គិតត្រឹមថ្ងៃទី២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ ការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅកម្ពុជា សម្រេចបាន ៧១.៣១% ហើយ៕ ប្រភព៖ ឯកសារមន្ត្រីសាធារណៈ

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង