រៀបចំមណ្ឌលចត្តាឡីស័ក និងព្យាបាល ពលករខ្មែរវិលពីថៃ

រាជធានីភ្នំពេញ៖ សារាចរ ស្តីពីការរៀបចំមណ្ឌលចត្តាឡីស័ក និងព្យាបាល នៅតាមរាជធានី-ខេត្ត សម្រាប់ទទួលពលករខ្មែរមកពីប្រទេសថៃ៕ ប្រភព៖ ឯកសារមន្ត្រីសាធារណៈ

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង