ស្ថានភាពឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ នៅបណ្តាប្រទេសជាប់របងកម្ពុជា គិតត្រឹមថ្ងៃទី១៤ ខែសីហា

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ស្ថានភាពអត្រាអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ នៅតាមបណ្តាប្រទេសភូមិផង របងជាប់ជាមួយ ប្រទេសកម្ពុជា គិតត្រឹមថ្ងៃទី១៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១។

– ប្រទេសថៃ៖ +២២,០៨៦នាក់
– ប្រទេសវៀតណាម៖ +៩,៧១៦នាក់
– ប្រទេសកម្ពុជា៖ +៥៩៨នាក់
– ប្រទេសឡាវ៖ +២២៦នាក់៕ ប្រភព៖ ឯកសារមន្ត្រីសាធារណៈ

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង