ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលមិនទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺកូវីដ-១៩ សូមទាក់ទង..

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលនៅសេសសល់ ឬខកខានមិនទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ សូមទាក់ទងទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទ៖..៕ ប្រភព៖ ឯកសារមន្ត្រីសាធារណៈ

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង