ក្រសួងអប់រំ ជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀនបឋមសិក្សា ១.៥១៤កន្លែង ក្នុងឆ្នាំ២០២១នេះ

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ប្រកាសជ្រើសរើសក្របខ័ណ្ឌគ្រូបង្រៀន បឋមសិក្សាចំនួន ១.៥១៤ កន្លែង សម្រាប់ឆ្នាំ២០២១៕ ប្រភព៖ ឯកសារមន្ត្រីសាធារណៈ

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង