ស្ថានភាពឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ នៅបណ្តាប្រទេសជាប់ កម្ពុជា គិតត្រឹមថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ស្ថានភាព នៃការឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ នៅភូមិផងរបងជាប់ជាមួយ កម្ពុជា គិតត្រឹមថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ គឺ៖
– ប្រទេសថៃ៖ +២១,៨៨២នាក់
– ប្រទេសវៀតណាម៖ +៩,៥៨០នាក់
– ប្រទេសកម្ពុជា៖ +៥៨៨នាក់
– ប្រទេសឡាវ៖ +១៩៨នាក់៕ ប្រភព៖ ឯកសារមន្ត្រីសាធារណៈ

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង