ស្ថានភាពឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ របស់ប្រទេសនៅជាប់ជាមួយកម្ពុជា គិតត្រឹមថ្ងៃទី២២ ខែសីហា

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ស្ថានភាពឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ របស់បណ្តាប្រទេសនៅជាប់របងភូមិផងជាមួយ ប្រទេសកម្ពុជា គិតត្រឹមថ្ងៃទី២២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ គឺ៖
– ប្រទេសថៃ៖ +១៩,០១៤នាក់
– ប្រទេសវៀតណាម៖ +១១,៣៥២នាក់
– ប្រទេសកម្ពុជា៖ +៤៩៦នាក់
– ប្រទេសឡាវ៖ +៣០៥នាក់៕ ប្រភព៖ ឯកសារមន្ត្រីសាធារណៈ

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង