ស្ថានភាពភូមិផងរបងកម្ពុជា គិតត្រឹមថ្ងៃទី២៨ ខែសីហា

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ស្ថានភាពភូមិផងរបងកម្ពុជា គិតត្រឹមថ្ងៃទី២៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ រួមមាន៖
– ប្រទេសថៃ៖ +១៧,៩៨៤នាក់
– ប្រទេសវៀតណាម៖ +១២,១០៣នាក់
– ប្រទេសកម្ពុជា៖ +៤០១នាក់
– ប្រទេសឡាវ៖ +១១៥នាក់៕ ប្រភព៖ ឯកសារមន្ត្រីសាធារណៈ

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង