បន្តរកឃើញកូវីដបំប្លែងថ្មី Delta ២១៨ករណីទៀត នៅថ្ងៃទី២៧-២៨ ខែសីហា

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានប្រកាសថា រកឃើញកូវីដបំប្លែងថ្មី Delta ២១៨ករណីទៀត នៅថ្ងៃទី២៧-២៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ (សរុប ១,៧៥២ករណី)៕ ប្រភព៖ ឯកសារមន្ត្រីសាធារណៈ

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង