អនុញ្ញាតឲ្យបើកសាលារដ្ឋ និងឯកជនឡើងវិញ..

រាជធានីភ្នំពេញ៖ រដ្ឋបាលសាលារាជធានីភ្នំពេញ បានអនុញ្ញាតឱ្យបើកឡើងវិញ សម្រាប់សាលារដ្ឋ និងឯកជនកម្រិតអនុវិទ្យាល័យ និងវិទ្យាល័យទាំងអស់ នៅភ្នំពេញ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ តទៅ៕ ប្រភព៖ ឯកសារមន្ត្រីសាធារណៈ

 

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង