​ព័ត៌មាន​ស្ដីពីការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ​ជូន​កុមារ​​អាយុចាប់ពី ៦ឆ្នាំដល់អាយុក្រោម​១២ឆ្នាំ

រាជធានីភ្នំពេញ៖ សេចក្ដីជូនព័ត៌មាន របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្ដីពីការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ (ស៊ីណូវ៉ាក់)ដូសទី១ និងដូសទី២ ជូនដល់កុមារ​មានអាយុចាប់ពី ០៦ឆ្នាំដល់អាយុក្រោម ១២ឆ្នាំ។

សូមអានខ្លឹមសារ នៃសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ​២០២១ ដូចខាងក្រោម៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង