អត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩​ នៅកម្ពុជា​ គិតត្រឹមថ្ងៃទី២០ ខែកញ្ញា ​សម្រាប់មនុស្សចាស់មាន​ ៩៨,៣៣ភាគរយ

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងថា កំណេីនអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩​ នៅកម្ពុជា​ គិតត្រឹមថ្ងៃទី២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១​ មាន​ ៩៨,៣៣%​ ធៀបជាមួយចំនួនប្រជាជនគោលដៅ​ ១០លាននាក់​ និងលើកុមារ-យុវវ័យអាយុពី ១២ឆ្នាំ ទៅក្រោម ១៨ឆ្នាំ មាន ៨៨,១៦% ធៀបជាមួយចំនួនប្រជាជនគោលដៅ ១,៩៦៦,៩៣១ នាក់ និងលើកុមារអាយុពី ០៦ឆ្នាំ​ ដល់ក្រោម ១២ឆ្នាំ មាន​ ៣៧,៣៤% ធៀបជាមួយនឹងប្រជាជនគោលដៅ ១,៨៩៧, ៣៨២ នាក់។

ខាងក្រោមនេះ ជាស្ថិតិ នៃអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំង នៅកម្ពុជា គិតត្រឹមថ្ងៃទី​២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ​២០២១៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង