ទឹកភ្លៀងនឹងបន្តធ្លាក់ ចាប់ពីថ្ងៃទី២៩ ខែកញ្ញា ដល់ថ្ងៃទី០៥ ខែតុលា

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយម បានជូនដំណឹងស្តីពីស្ថានភាពអាកាសធាតុ នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ចាប់ពីថ្ងៃទី២៩ ខែកញ្ញា ដល់ថ្ងៃទី០៥ ខែតុលា ថា នឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ពីតិចទៅបង្គួរ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង