សេចក្ដីណែនាំស្តីពី ការបង្ហាញបណ្ណចាក់វាក់សាំងកូវីដ-១៩ រាល់ការចេញចូលទីតាំងនានា ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ

រាជធានីភ្នំពេញ៖ សេចក្ដីណែនាំស្តីពី ការបង្ហាញបណ្ណចាក់វាក់សាំងកូវីដ-១៩ ឬ បណ្ណចាក់វាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ឬលិខិតបញ្ជាក់ការចាក់វាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ រាល់ពេលចេញ-ចូលគ្រឹះស្ថានសិក្សា ផ្សារ និងទីតាំងអាជីវកម្មដ្ឋាននានា ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង