អត្រាអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺកូវីដ-១៩ គិតត្រឹមថ្ងៃទី១៦ ខែតុលា​ ​មាន ៩៩,៤៥% បើធៀប​ប្រជាជនគោលដៅ ១០លាននាក់

កំណេីនអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ នៅកម្ពុជា គិតត្រឹមថ្ងៃទី១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ មាន ៩៩,៤៥% ធៀបជាមួយចំនួនប្រជាជនគោលដៅ ១០លាននាក់ និងលើកុមារ-យុវវ័យអាយុពី ១២ឆ្នាំ ទៅក្រោម ១៨ឆ្នាំ មាន ៩០,២៤% ធៀបជាមួយចំនួនប្រជាជនគោលដៅ ១,៩៦៦,៩៣១ នាក់ និងលើកុមារអាយុពី ០៦ឆ្នាំ ដល់ក្រោម ១២ឆ្នាំ មាន ៩៨,៣១% ធៀបជាមួយនឹងប្រជាជនគោលដៅ ១,៨៩៧, ៣៨២ នាក់។

សូមមើលតារាង នៃអត្រាអ្នកបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួច ដូចខាងក្រោម៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង