រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដាក់ឱ្យអនុវត្តផែនការមេ អភិវឌ្ឍន៍ទេសចរណ៍ខេត្តសៀមរាប ២០២១-២០៣៥

រាជធានីភ្នំពេញ៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ប្រកាសជាផ្លូវការដាក់ឱ្យអនុវត្ត ផែនការមេអភិវឌ្ឍន៍ទេសចរណ៍ ខេត្តសៀមរាប ២០២១-២០៣៥។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីពិធីប្រកាសជាផ្លូវការដាក់ឲ្យអនុវត្តផែនការមេ អភិវឌ្ឍន៍វិស័យទេសចរណ៍ ខេត្តសៀមរាប របស់ក្រសួងទេសចរណ៍ ចុះថ្ងៃទី២០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង