ក្រសួងអប់រំ បើកសាលារៀនគ្របកំរិតឡើងវិញ ចាប់ពីថ្ងៃទី១ វិច្ឆិកាតទៅ..

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានសម្រេចបើកសាលារៀន គ្រប់កំរិតឡើងវិញ នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ តទៅ។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីសម្រេច របស់ក្រសួងអប់រំ ចុះថ្ងៃទី២១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង