ក្រសួងធនធានទឹកថា សប្តាហ៍នេះ ភ្លៀងនឹងបន្តធ្លាក់រាយប៉ាយ ស្ទើរទូទាំង​ប្រទេសកម្ពុជា..

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីស្ថានភាពអាកាសធាតុ បង្ហាញថា នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះ ភ្លៀងនឹងបន្តធ្លាក់រាយប៉ាយស្ទើរទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីជូនដំណឹង របស់ក្រសួងធនធានទឹក ចុះថ្ងៃទី​២៦ ខែតុលា ឆ្នាំ​២០២១៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង