​សហរដ្ឋអាមេរិក ​​បញ្ឈប់អាជ្ញាប័ណ្ណ China Telecom America ដោយចោទ​ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ ​សន្តិសុខជាតិ​របស់ខ្លួន​

សហរដ្ឋអាមេរិក៖ ​រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក បានសម្រេចបញ្ឈប់អាជ្ញាប័ណ្ណ China Telecom America ដោយលើកហេតផលនាំឲ្យបានប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិ របស់ខ្លួន​។ ករណី សហរដ្ឋអាមេរិក បានទុកពេលឲ្យក្រុមហុ៑ន China Telecom America រយៈពេល ៦០​ថ្ងៃ ដើម្បីបញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការ ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក និងអន្តរជាតិ៕ ប្រភព៖ AP

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង