ក្រសួងសុខាភិបាល អនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ឱសថ Molnupiravir សម្រាប់ព្យាបាលជំងឺកូវីដ-១៩

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ឱសថ Molnupiravir សម្រាប់ព្យាបាលជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងលក្ខខណ្ឌបន្ទាន់៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង