រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុថា ទីកន្លែងយកវត្ថុសំណាក រកមេរោគកូវីដ-១៩ប្រចាំថ្ងៃ នៅមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត

ខេត្តព្រះសីហនុ៖ រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ បានជូនដំណឹងថា ទីកន្លែងសម្រាប់យកវត្ថុសំណាក វិភាគរកមេរោគកូវីដ-១៩ ប្រចាំថ្ងៃ គឺនៅទីតាំងមុខមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តព្រះសីហនុ..៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង