សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពីការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ដូសទី៣ ​ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ ​មានអាយុចាប់ពី​១៨ឆ្នាំឡើង នៅខេត្តព្រះសីហនុ

ខេត្តព្រះសីហនុ៖ សេចក្តីជូនដំណឹង របស់រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ ស្តីពីការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ដូសទី៣ ឬដូសជម្រុញ ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលមានអាយុចាប់ពី ១៨ឆ្នាំឡើង..៕ 

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង