ក្រសួងព័ត៌មាន ស្នើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់ ចូលរួមផ្សព្វផ្សាយកិច្ចប្រជុំកំពូល អាស៊ី-អឺរ៉ុប លើកទី១៣ ឲ្យបានទូលំទូលាយ

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងព័ត៌មាន បានស្នើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯកជន ទាំងអស់ សូមចូលរួមផ្សព្វផ្សាយឱ្យបានទូលំទូលាយ អំពីកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ី-អឺរ៉ុប លើកទី១៣ និងព្រឹត្តិការណ៍ក្រៅកិច្ចប្រជុំកំពូល (Side events)..៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង